Noodplannen om coronaverspreiding in Malawi tegen te gaan!!!

Vanaf 23 maart is HGD begonnen met het ontwikkelen van plannen en acties ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus in Malawi. De aantallen zijn nog gering maar een uitbraak zou fatale gevolgen hebben voor een land als Malawi.

De eerste voorlichtingsbijeenkomsten zijn gehouden in Mkanda en Phalombe (foto boven). Hieruit bleek dat de mensen in de gemeenschappen heel bezorgd zijn over de situatie. Bang vooral voor een lockdown omdat ze afhankelijk zijn van de landbouw en het verkopen van producten op de markt. Ze kennen normaal al een ‘hand to mouth’ bestaan; een bestaan waarin nauwelijks over genoeg voedsel of geld beschikt kan worden om van te leven. De gemeenschappen zijn nu bang dood te gaan van de honger. Er bleek ook grote onwetendheid over het virus, hoe preventieve maatregelen te treffen en hoe om te gaan met symptomen van besmetting. Zondag 18 april kreeg het bestuur van het Goede Doel een uitgebreide whats app van Saulos en Veronika, de Malawiaanse leiders van de projecten van het Goede Doel. Heftig en verontrustend. Bijna alles is tot stilstand gekomen; de economie brokkelt af, projecten en scholen liggen stil, veel kosten zijn toegenomen. Hoewel de lockdown die op 18 april zou ingaan op last van het hooggerechtshof 7 dagen is uitgesteld, gaat die er zeker komen. Dat zal desastreuze gevolgen hebben.

Er is deze week een projectplan opgesteld om er alles aan te doen wat mogelijk is om een uitbraak te voorkomen. Dat betekent het verwerven en distribueren van zeep, handsanitizers en emmers. Het Goede Doel zamelt hiervoor geld in, in samenwerking met het coronafonds van de Wilde Ganzen. De impact van de coronacrisis is in ons eigen land al enorm, maar het is een catastrofe voor ontwikkelingslanden. Steun het Goede doel in het voorkomen van een uitbraak. Doneer via de knop bovenaan deze site.

Onderwijs in Malawi

Tachtig procent van alle kinderen in Malawi maakt de lagere school af. Van de overige twintig procent hebben de meesten nog nooit een voet in een klaslokaal gezet. Bijna vijftigduizend kinderen moeten nog in het onderwijssysteem worden opgenomen. Daarom is onderwijs een van de speerpunten van het Goede Doel. Want ‘onderwijs’, zo stelde Nelson Mandela, ‘is het meest krachtige wapen om de wereld mee te verbeteren’. Ook werken we in 2018 aan twee nieuwe projecten die grote impact kunnen hebben op het leven in werken in Malawi.

Kleuterscholen in Mkanda en Phalombe

mkanda-nursery

De kleuterscholen (voorschoolse opvang) in de dorpen Mkanda en Phalombe vormen een speerpunt voor het goede doel. Het zijn zogenaamde ‘Nanny-projecten’ voor kinderen tot zes jaar, als voortraject van het basisonderwijs. Essentieel in beide scholen is dat kinderen een voedzame maaltijd krijgen, want juist voor kleine kinderen is het belangrijk om ondervoeding te voorkomen en te zorgen dat hun lichaam en hersenen zich normaal ontwikkelen.
Met de leerkrachten wordt intensief gewerkt aan de taalontwikkeling van de kleintjes. De ouders worden nauw bij het onderwijs betrokken. Ook zij volgen onderwijs, gericht op lezen en schrijven. De met hulp van het Goede Doel gebouwde scholen zijn de ontmoetingscentra van Mkanda en Phalombe.

de gevulde waterkruik
-de gevulde waterkruik-

2019/2020 Calabash watertank project

Het Calabash watertank project realiseren we in samenwerking met Wilde Ganzen. Het doel is tweeledig: schoon drinkwater en het opleiden van lokale mensen tot metselaars van de speciaal ontwikkelde watertank. De scholing biedt deze jonge metselaars een toekomst in Malawi.

de gevulde waterkruik
-de gevulde waterkruik-

Zij kunnen onderhoud plegen maar vooral ook zorgen voor uitbreiding van het aantal tanks in de eigen omgeving en in andere dorpen. Om zo effectief mogelijk te werken, wordt er gebruik gemaakt van plaatselijke materialen. Schoon drinkwater zorgt ervoor dat kinderen bijvoorbeeld minder risico’s op ziektes lopen waardoor ze ook minder verzuimen op school. En hoewel het eerste doel schoon drinkwater is, kunnen de tanks een waardevolle ondersteuning vormen in tijden van droogte. Malawi wordt geregeld door droogte geteisterd, met als gevolg mislukte oogsten en hongersnood. Opvang van regenwater in deze tanks is een oplossing van cruciaal belang in die tijden van schaarste.  De watertanks zijn gebouwd naar het  idee van Paul Akkerman die in meerdere Afrikaanse en Zuid Amerikaanse landen tanks voor opvang van regenwater heeft helpen bouwen. Hij begeleidde ook de eerste fasein Mkanda. Er staan er inmiddels 18. Eerst twee om te oefenen en om goodwill te kweken bij de bewoners. Daarna acht die werden gebouwd door ervaren metselaars uit de pool van Paul Akkermans. En tenslotte nog acht gebouwd door inmiddels opgeleide Malawiaanse metselaars.

Uiteraard is het de bedoeling meer tanks te bouwen. Het vakmanschap dat de Malawiaanse metselaars verworven hebben moet verder worden benut. Het is ook mogelijk met meerdere gezinnen gebruik te maken van één tank. De materiaal kosten (cement, stenen, gaas etc. voor het bouwen van een tank bedragen om en nabij €250,- ).Voor veel Malawianen is dat een bedrag dat zij niet kunnen betalen. Voor een aantal is het wel haalbaar. Nodeloos te zeggen dat donaties nog steeds heel welkom zijn.

De regenpijp wordt bevestigd aan de tank.

2019/2020 Verbetering landbouwmethoden

Samen met de stichting ‘Beter Malawi’ en met de plaatselijke bevolking van Mkanda/Thondwe leren de plaatselijke boeren een andere aanpak voor het bebouwen van hun land. De boeren werken er nog steeds volgens traditionele (en vertrouwde) landbouwmethoden die niet voldoende effectief zijn. Door de stijgende bevolkingsdichtheid en afname van bodemvruchtbaarheid, is de voedselzekerheid de laatste jaren gedaald. Kleine zelfvoorzienende boeren hebben daarom behoefte aan manieren om de voedselproductie te verbeteren en het gezinsinkomen te verhogen.
‘Foundations for Farming’ is een relatief eenvoudige methode waarmee binnen korte tijd een grote toename van de oogst te realiseren is. In een naburig dorp heeft men met deze methode meer dan een verdubbeling van de oogst bewerkstelligd. Het is de bedoeling dat de deelnemende boeren ieder een stukje land gaan bewerken samen met een lokale projectmanager die hen zal hen leren alle stappen op de goede manier uit te voeren. Een onderdeel ervan is bijvoorbeeld het bedekken van het land met oud, droog materiaal zoals maïsstengels (dat normaal gesproken wordt verbrand). Hiermee wordt enerzijds bodemerosie tijdens zware buien voorkomen en anderzijds wordt regenwater beter vastgehouden, waardoor bescherming wordt geboden tijdens periodes van droogte.

Het landbouwproject ontwikkelt zich snel. Inmiddels nemen 100 boeren effectief deel aan de verbetering van de landbouwmethoden door verbeterde bewerking van de grond; (her) gebruik van de plantenresten na de oogsten en toepassing van kunstmest en bemesting. Tijdens het laatste bezoek van Marius de Jong aan Malawi werd duidelijk dat er sprake was van een sterk verhoogde opbrengst (voor hen die zich hebben aangesloten). Het Goede Doel Malawi onderhoudt voortdurend contact met deskundigen in Nederland op het gebied van landbouw. Dat wordt gecommuniceerd met onze projectleiders Veronica Kuchikonde, Saulos Jali en Lewis Gama. De eerste kosten werden gedekt door sponsors en nu gaan de oogsten veel hoger uitvallen. We rekenen op een dubbele opbrengst en een nog verdere toename van het aantal deelnemende boeren. Volgens afspraak met de boeren wordt een deel van de oogst gedoneerd voor het eten van de kinderen in de voorschoolse opvang.

De mais groeit hard.

2019/2020 Talent foundation

talent foundation
-talent foundation-

Talent foundation helpt kansarme jongen wereldwijd.
De Talent Foundation PvT (Peter van Tilburg) is actief  in landen waar jongeren opgroeien in kansarme omstandigheden en waar een Landencommissie van Nederlandse en lokale mensen zorgt voor de selectie en begeleiding van talenten in de leeftijd van 15 – 25 jaar die beschikken over een duidelijke ambitie en een talent op basis waarvan ze een betere toekomst voor zichzelf én hun omgeving kunnen realiseren. De ondersteuning bestaat uit financiële en/of materiële hulp gedurende maximaal 4 jaar en een waarde van maximaal 3000 euro/jaar.  Hiermee kunnen gereedschappen, (muziek)instrumenten, boeken of andere materiële zaken worden aangeschaft en kunnen kosten voor studie en/of levensonderhoud worden vergoed.

De jongeren moeten vanaf het begin in hun aanvraag duidelijk maken wat zij zelf gaan betekenen voor dorp, vrienden, familie en andere kansarme jongeren. Wij werken samen in de Malawi landen commissie waarbij twee talenten uit Blantyre en omgeving worden ondersteund. Vanuit het goede doel is Saulos Jali degene die deze talenten ondersteunt.

Hoe gaat het met onze talenten : Kenneth en Anne?

Kenneth is een jonge ondernemer die een kippenbedrijf is gestart en Anne is na het afronden van ‘Secondary School’, een juridische studie gestart. De communicatie en verslaglegging wordt gedaan door onze medewerkers in Malawi en de rapportage wordt getoetst aan de normen van Talent Foundation. Er is nu door Talent Foundation aangegeven dat er ruimte is voor (1 of 2) nieuwe talenten.

Anne volgt nu een juridische opleiding.
Kenneth and friends

Bericht uit Malawi van Saulos Jali, februari 2020: “Talent Anne Kamalisha has been given a chance to pursue her education at the Staff Training College. She goes there to undergo a 1year training in Paralegal studies so that she can follow her dreams to provide free access to Justice to her community. For Kenneth he too has done well now the exams results just came out yesterday and he now he has a Diploma in Business Management and now he is already in the next phase of expanding his business”.